Pravilnik o volitvah

PRAVILNIK O VOLITVAH UPRAVNEGA ODBORA, NADZORNEGA ODBORA IN ČASTNEGA RAZSODIŠČA DRUŠTVA SLOVENSKIH KNJIŽEVNIH PREVAJALCEV

1. člen

Člani Društva slovenskih književnih prevajalcev (v nadaljevanju DSKP) volijo upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče vsaki dve leti na volilnem občnem zboru (23. člen Statuta).

2. člen

Priprave na volitve vodi upravni odbor DSKP po naslednjem postopku:

Najmanj dva meseca pred predvidenimi volitvami obvesti člane o okvirnem datumu naslednjega volilnega občnega zbora in določi najmanj dvotedenski rok, do katerega sprejema od članov pisne (po navadni ali po elektronski pošti) predloge kandidatov za predsednika DSKP, za člane upravnega odbora, za člane nadzornega odbora in za člane častnega razsodišča. Kandidate lahko predlagajo tudi člani upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Vsak predlagani kandidat se mora strinjati s kandidaturo.

3. člen

Upravni odbor po izteku roka za pošiljanje predlogov z upoštevanjem prejetih predlogov sestavi volilno listo, na kateri so pregledno navedeni kandidati za vse tri voljene organe DSKP: najprej za 11-članski upravni odbor, od tega na prvem mestu kandidat za predsednika upravnega odbora, ki je po položaju predsednik DSKP, nato za tričlanski nadzorni odbor in nazadnje za tričlansko častno razsodišče. Upravni odbor zatem določi datum volilnega občnega zbora in pošlje članom volilno listo hkrati z vabilom na občni zbor, in sicer vsaj 14 dni pred določenim datumom.

Volilna lista je odprta, če je predlaganih kandidatov več kakor predvidenih članov organov (torej več kot 11 za upravni odbor, več kot 3 za nadzorni odbor in več kot 3 za častno razsodišče), lahko pa je tudi zaprta, če predlogov ni več kot 11 oz. 3 oz. 3.

4. člen

Upravni odbor DSKP pripravi za volilni občni zbor poročilo o zbiranju predlogov, prejetih predlogih in predlagani listi. O tem občnemu zboru poroča predsednik DSKP v sklopu svojega poročila o delu upravnega odbora v preteklem mandatnem obdobju.

5. člen

Volitve so tajne, razen če občni zbor z večino glasov ad hoc ne odloči, da so javne. Volilna komisija, ki jo na predlog predsednika delovnega predsedstva izvoli občni zbor, razdeli volilne lističe, izpolnjene nato pobere, pregleda, prešteje glasove in sporoči rezultate občnemu zboru. Če so volitve javne, prešteje glasove za vsakega posameznega kandidata in nato razglasi rezultate.

6. člen

Organe DSKP volijo člani DSKP, prisotni na volilnem občnem zboru. Člani, ki se občnega zbora ne morejo udeležiti, lahko od Društva vnaprej zahtevajo glasovnice in glasujejo po pošti ali po pooblaščenem članu Društva. Glasovnice morajo na DSKP prispeti najpozneje na dan volilnega občnega zbora.

7. člen

Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največ glasov. Kandidat, ki na zaprti listi dobi manj kot polovico glasov volivcev na občnem zboru, ni izvoljen.

Če na novo izvoljeni upravni odbor zaradi tega nima potrebnega števila članov, ga lahko volilni občni zbor dopolni z javno izvolitvijo ad hoc predlaganega, soglašajočega kandidata. To velja tudi za morebitnega manjkajočega člana nadzornega odbora in častnega razsodišča.

8. člen

Morebitne pripombe ali pritožbe v zvezi s pripravo in izvedbo volitev organov DSKP obravnavata upravni odbor in po potrebi še častno razsodišče ter o tem obvestita pritožnika.

9. člen

Ta pravilnik je začel veljati, ko ga je potrdil upravni odbor DSKP na seji 19. maja 2020. S tem je nehal veljati prejšnji pravilnik o volitvah upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, sprejet na seji upravnega odbora Društva 2. julija 2015.

dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica UO DSKP

Ljubljana, 19. 5. 2020

Accessibility