Pogoji za včlanitev

POGOJI ZA VČLANITEV V DRUŠTVO SLOVENSKIH KNJIŽNIH PREVAJALCEV

V skladu z 11. členom Statuta Društva slovenskih književnih prevajalcev se lahko v Društvo včlani prevajalka/prevajalec:

 • katere/čigar bibliografija obsega vsaj 2 kakovostno prevedeni tiskani monografiji s področja zahtevnejšega leposlovja, humanistike ali družboslovja ali kakovostne prevode zahtevnejših leposlovnih, humanističnih ali družboslovnih besedil, objavljene v tiskanih monografijah in/ali v referenčnih tiskanih/elektronskih medijih, v skupnem obsegu vsaj 30 avtorskih pol ali 1200 verzov.

Prosilka/prosilec mora Društvu po navadni ali elektronski pošti dostaviti:

 • prošnjo za včlanitev, kjer navede jezike, iz katerih in v katere prevaja;
 • kratek življenjepis;
 • bibliografijo objavljenih prevodov s področja leposlovja, humanistike in družboslovja.

V Društvo se lahko včlani tudi prevajalska teoretičarka/teoretik, zgodovinarka/zgodovinar, kritičarka/kritik ali bibliografka/bibliograf:

 • katere/čigar bibliografija obsega vsaj 1 tiskano monografijo ali uredništvo 2 tiskanih strokovnih monografij ali revij s področja prevodoslovja ali prevodoslovne študije, komentarje ali kritike, objavljene v tiskanih monografijah in/ali v referenčnih tiskanih/elektronskih medijih, v skupnem obsegu najmanj 3 avtorskih pol.

Tudi ta prosilka/prosilec mora Društvu po navadni ali elektronski pošti dostaviti:

 • prošnjo za včlanitev, kjer navede jezike, v katerih piše;
 • kratek življenjepis;
 • bibliografijo teoretskih/zgodovinskih/kritiških/bibliografskih besedil s področja prevodoslovja.

O sprejemu v Društvo odloča upravni odbor, ki lahko od prosilke/prosilca zahteva še dopolnilne podatke ali dokumentacijo in imenuje komisijo, ki oceni prosilkino/prosilčevo delo.

Upravni odbor odloči o sprejemu ali zavrnitvi vloge z večino glasov in o svoji odločitvi pisno obvesti prosilko/prosilca. Sklep mora sprejeti čimprej, najkasneje pa v šestih mesecih po prejemu vloge. Sklep upravnega odbora je dokončen, pritožba ni mogoča.

HOW TO BECOME A MEMBER

In accordance with Article 11 of the DSKP Articles of Association, translators can become members of the Association if:

 • their bibliography includes at least 2 high-quality printed translations of demanding texts from the fields of belles-lettres, humanities, or social science, OR high-quality translations of demanding texts from the fields of belles-lettres, humanities, or social science published in printed form and/or in referential printed/electronic media, in the total length of at least 30 sheets (1 sheet comprises 30,000 characters with spaces) or 1,200 lines of poetry.

Candidates shall provide the DSKP (by printed letter or e-mail) with:

 • a request for membership, stating the languages from which and into which they translate,
 • a short CV,
 • their bibliography of published translations from the areas of belles-lettres, humanities, or social science.

In addition, the DSKP also invites all translation theorists, historians, critics or bibliographers to become its members if:

 • their bibliography includes at least 1 printed work of which they are the author, or 2 printed professional books or journals of which they are the editor from the field of translation science, OR translation studies, comments or reviews published in printed form and/or in referential printed/electronic media, in the total length of at least 3 sheets (1 sheet comprises 30,000 characters with spaces).

Also these candidates shall provide the DSKP (by printed letter or e-mail) with the following:

 • a request for membership, stating the languages in which they write,
 • a short CV,
 • their bibliography of theoretical/historical/critical/bibliographic works from the field of translation science.

All requests for membership shall be assessed by the DSKP Management Board, which may ask the candidate to provide additional information or documents and may nominate a committee for evaluating the candidate's work.

The DSKP Management Board shall either accept or reject the candidate's application with a majority of votes and inform the candidate of its decision in writing. The Management Board shall adopt a decision as soon as possible but not later than six months after receipt of the membership application. Decisions adopted by the Management Board are final, and complaints against them are not possible.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUFNAHME IN DEN VERBAND SLOWENISCHER LITERATURÜBERSETZER

Laut Paragraph 11. der Statuten des Verbands slowenischer Literaturübersetzer kann eine Übersetzerin/ein Übersetzer Mitglied im Verband werden:

 • deren/dessen Bibliographie mindestens zwei hochwertig übersetzte gedruckte Monographien auf dem Gebiet der anspruchsvolleren Belletristik, Geisteswissenschaft oder Sozialwissenschaft umfasst bzw. hochwertige Übersetzungen anspruchsvollerer belletristischer, geistes- oder sozialwissenschaftlicher Texte, publiziert in gedruckten Monographien und/oder in etablierten Druck-/elektronischen Medien, im Gesamtumfang von mind. 30 Autorenbögen oder 1200 Versen.

Des Weiteren müssen von der Antragstellerin/vom Antragsteller per Email oder Post beigefügt werden:

 • Antrag auf Mitgliedschaft, in der die Ausgangs- und Zielsprachen angeführt werden;
 • kurzer Lebenslauf;
 • Bibliographie publizierter Übersetzungen auf dem Gebiet der Belletristik, Geistes- oder Sozialwissenschaft.

Mitglieder werden können außerdem auch Translationswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler, Historikerinnen/Historiker, Kritikerinnen/Kritiker oder Bibliographinnen/Bibliographen:

 • deren Bibliographie mindestens eine gedruckte Monographie oder Redaktion zweier gedruckter Fachmonographien oder Zeitschriften auf dem Gebiet der Translationswissenschaft oder Translationsstudien umfasst, einen Kommentar oder Rezension, in einer gedruckten Monographie und/oder einem etablierten Druck-/elektronischen Medium, im Gesamtumfang von mind. drei Autorenbögen.

Außerdem muss von der Antragstellerin/vom Antragsteller per Email oder Post beigefügt werden:

 • Antrag auf Mitgliedschaft, mit Angabe der Arbeitssprachen;
 • kurzer Lebenslauf;
 • Bibliographie der theoretischen/historischen/kritischen/bibliographischen Texte auf dem Gebiet der Translation.

Über die Aufnahme in den Verband entscheidet der Vorstand, der von der Antragstellerin/vom Antragsteller zusätzliche Angaben oder Dokumentation anfordern kann und eine Kommission ernennt, die deren/dessen Werk bewertet.

Der Vorstand entscheidet über eine Annahme oder Ablehnung des Antrags mit einer einfachen Stimmenmehrheit und informiert die Antragstellerin/den Antragsteller schriftlich über seine Entscheidung. Der Beschluss muss so schnell wie möglich erfolgen, jedoch spätestens sechs Monate nach Erhalt des Antrags. Der Beschluss des Vorstands ist endgültig, es kann kein Einspruch erhoben werden.

CONDITIONS D’ADMISSION À L’ASSOCIATION DES TRADUCTEURS LITTÉRAIRES DE SLOVÉNIE

Pour adhérer à l’Association des traducteurs littéraires de Slovénie, il faut, conformément à l'article 11 des Statuts de l'Association :

 • présenter une bibliographie comprenant au moins 2 traductions de monographies réalisées selon les règles de l'art et publiées sous forme imprimée relevant du domaine de la littérature, des sciences sociales ou des sciences humaines d'un niveau d'exigence élevé ; ou plusieurs traductions realisées selon les règles de l'art de textes relevant du domaine de la littérature, des sciences sociales ou des sciences humaines d'un niveau d'exigence élevé, publiées dans des monographies sous forme imprimée et / ou dans un périodique imprimé ou numérique de référence, comprenant au total au moins 900 000 signes ou 1 200 vers.

Il suffit au candidat ou à la candidate d'envoyer à l'Association, par courrier postal ou électronique :

 • une demande d’adhésion où sont indiquées la ou les langue(s) traduite(s) et la langue maternelle ;
 • une biographie sommaire ;
 • une bibliographie de ses traductions relevant du domaine de la littérature, des sciences sociales et des sciences humaines.

Peut également adhérer à l’Association le théoricien ou la théoricienne, l'historien ou l'historienne, le ou la critique, le ou la bibliographe des traductions :

 • dont la bibliographie comprend au moins 1 monographie publiée sous forme imprimée ; ou la rédaction de 2 monographies spécialisées publiées sous forme imprimée ou de 2 revues relevant du domaine de traductologie ; ou plusieurs études traductologiques, commentaires ou critiques, publiées dans des monographies imprimées et / ou dans un périodique imprimé ou numérique de référence, comprenant au total au moins 90 000 signes.

Il suffit à un(e) tel(le) candidat(e) d'envoyer à l'Association, par courrier postal ou électronique :

 • une demande d’adhésion où sont indiquées les langues dans lesquelles il ou elle écrit ;
 • une biographie sommaire ;
 • une bibliographie de ses oeuvres théoriques / historiques / critiques / bibliographiques relevant du domaine de la traductologie.

Les candidatures seront examinées par le Conseil d’administration qui pourra demander au candidat ou à la candidate des renseignements ou documents complémentaires et nommer une commission qui évaluera l'oeuvre du candidat ou de la candidate.

Le Conseil d’administration statue sur les demandes d’admission présentées à majorité des voix. Sa décision sera notifiée au candidat ou à la candidate.

La décision sera prise le plus tôt possible et dans un délai n'excédant pas 6 mois après réception de la demande d'adhésion. La décision du Conseil d’administration est définitive et sans appel.

Accessibility